Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng và bảo mật

Trang web này chỉ dành cho mỹ phẩm Lactacyd

Nhưng điều khoản và điều kiện này áp dụng cho tất cả những người sử dụng internet truy cấp trang web này. Với việc truy cập trang web này, bạn đã đồng y chịu sự ràng buộc của các điều kiện và điều khoản này Vì những điều kiện và điều khoản này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào mà không được thông báo trước, nên bạn cần thường xuyên tra cứu chúng.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang Web này thuộc về và được điều hành bởi Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam, (dưới đây gọi là "Sanofi Việt Nam"),trực thuộc Tập đoàn Sanofi. Bố cục và mọi bộ phận của Trang Web, bao gồm cả tên miền, ngoại trữ các thương hiệu và lỗi gì được sở hữu bởi Sanofi Việt Nam và các chi nhánh của nó, xuất hiện trên Trang Web lactacyd.com.vn (dưới đây gọi là "Trang Web"), bất kì đối tượng quyền tác giả, các thiết kế, nhân hiệu, biểu tượng và tên miền nào đều được bảo vệ bởi luật hiện hành về Quyền sở hữu trí tuệ, và thuộc về Tập đoàn Sanofi, hoặc việc sử dụng chúng phải được ủy quyền cho phép

Không được phép sao chép, tái bản, sửa đổi, biên tập, tải xuống, làm biến chất chuyển giao hoặc phát tán bất cứ nội dung nào của Trang Wet dưới bất kỳ hình thức nào, băng bất kỳ phương tiện gì, một phần hoặc toàn bộ, mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Sanofi Việt Nam. Bất kỳ sự cho phép nào được cấp bởi Sanofi Việt Nam dưới đây đều thuộc (i) quyền sở hữu trí tuệ đang được tuân thủ của Sanof Việt Nam và sẽ không có gì được tiến hành để làm suy yếu hoặc phương hại đến những quyền sở hữu trị tue #y và (ii) sự tuân thủ tất cả các luật áp dụng. Bất kỳ sự cho phép nào như vậy có thể bị Sarofi Việt Nam hủy bỏ hoặc chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào mà không được thông báo trước. Để tranh hiểu nhằm, bạn được phép sao chép vì mục đích sử dụng cá nhân, riêng tư, phi thương mại về máy tính cá nhân của mình

Thông báo sau đây xuất hiện trong bất kỳ bản sao chép nào được cho phép của tất cả hoặc một phần nội dung Trang Web: (i) “BẢN QUYỀN 2013 – Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam - TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐƯỢC BẢO HỘ” và (ii) “Các Nhãn hiệu và Biểu tượng được sở hữu bởi Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam và các công ty liên kết

Không được phép làm biến chất, thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào việc sử dụng các mục biên soạn hoặc trình bày trên Trang Web đã được cho phép

Sanofi Việt Nam, Tập đoàn Sanofi và/hoặc các công ty thành viên bảo lưu quyền tiến hành các thủ tục tố tụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào.

2. Bản chất của thông tin

Trang Web có thể đưa ra các ý kiến của những chuyên gia được tham vấn về một lĩnh vực đặc thù có liên quan đến nội dung của Trang Web hoặc các trích dẫn từ những bài bảo đã đăng. Bất kỳ thông tin nào trong số đó chỉ đại diện cho ý kiến của chuyên gia đã được tham vấn hoặc của ẩn bản, và không nhất thiết là ý kiến của Sarofi Việt Nam. Bất kỳ chuyên gia nào trong số đó không phải là nhân viên của Sanoi Việt Nam và không nhận bất kỳ khoản thù lao nào để đổi lại việc Sanofi Việt Nam sử dụng ý kiến của họ. Sanofi Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với sự chính xác hay hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin và ý kiến nào trong so đo.Ý kiến của các chuyên gia phản ánh quan điểm cá nhân của họ và không bao giờ được hiểu lay kiến hay trách nhiệm của Sanofi Việt Nam

Tất cả mọi tài liệu xuất bản trên Trang Web (bao gồm ý kiến của các chuyên gia) và các thông tin do Sarof Việt Nam cung cấp để giải đáp các thắc mắc được gửi qua Trang Web (" Thông tin”) chỉ phục vụ cho mục đích cung cấp thông tin nói chung và không được coi là lời khuyên và/hoặc chẩn đoán y tế cụ thể và không được căn cứ như lời khuyên và/hoặc chẩn đoán y tế để xử lý các vấn đề. Trong môi trường hợp đặc biệt, ban nên tham khảo bác sĩ hoặc dược sĩ. Mặc dù Sanofi Việt Nam sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để cung cấp Thông tin chính xác và cập nhất, nhưng Sanofi Việt Nam không có một đảm bảo hay tuyên bố rõ ràng hoặc ngu ý rằng Thông tin này là đầy đủ và chính xác

3. Các đường link tới những trang web khác

Các trang web của bên thứ ba có thể truy cập được qua Trang Web không được kiểm soát bởi và độc lập với Sanofi Việt Nam. Sự tồn tại của một đường link giữa Trang Web và trang web của bên thứ ba trong bất kỳ hoàn cảnh nào không có nghĩa là Sanofi Việt Nam phê chuẩn nội dung của trang web đó bằng bất kỳ cách thức nào, và đặc biệt là việc sử dụng xuất phát từ đường link đó. Sanofi Việt Nam không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới trang web của bên thứ ba.

Ngoài ra, bạn có trách nhiệm tiến hành các biện pháp đề phòng cần thiết để ngăn ngừa bất cứ sự lây nhiễm vi rút từ Trang Web, đặc biệt là một hoặc nhiều vi rút máy tính, Trojan hoặc “các chương trình ký sinh” khác.

Các trang web bên ngoài có thể có các đường dẫn hypertext (siêu văn bản) tới Trang Web. Bất kì đường dẫn nào như vậy sẽ không được thiết lập mà không có sự chấp thuận trước của Sanofi Việt Nam một cách rõ ràng. Trong mọi trường hợp, Sanofi Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với việc không truy cập được trang web đó bằng bất cứ cách nào và Sanofi Việt Nam không xem xét kỹ lưỡng, kiểm tra hay phê chuẩn chúng và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay các bộ phận khác có sẵn trên hoặc qua những trang web ấy.

4. Thông tin cá nhân và những thông tin khác

4.1 Khi bạn cung cấp các dữ liệu cá nhân cho Sanofi Việt Nam bằng cách liên hệ với chúng tôi và/hoặc đăng ký trở thành thành viên của Trang Web, và/hoặc đăng lên nhận xét về các sản phẩm, bất kỳ việc cung cấp các dữ liệu cá nhân như vậy đều là tự nguyện. Sanofi Việt Nam sẽ sử dụng những dữ liệu cá nhân đó để giải đáp các thắc mắc và/hoặc thông tin các hoạt động khuyến mãi tới cho bạn. Sanofi Việt Nam sẽ không tiết lộ những dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác, ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ của Sanofi Việt Nam được tham gia để thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong số đó cho Sanofi Việt Nam cũng như dịch vụ bảo trì Trang Web. Những dữ liệu cá nhân như vậy sẽ không được lưu giữ lâu hơn cần thiết để thực hiện mục đích đó.

Khi bạn cung cấp các dữ liệu cá nhân cho Sanofi Việt Nam để báo cáo về tác dụng có hại, bất kỳ việc cung cấp các dữ liệu cá nhân như vậy đều là tự nguyện và Sanofi Việt Nam sẽ không tiết lộ các dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác, ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ của Sanofi Việt Nam được tham gia để bảo trì và/hoặc quản lý Trang Web cho Sanofi Việt Nam. Sanofi Việt Nam có thể được sử dụng những dữ liệu cá nhân đó để liên hệ với bạn liên quan đến tác dụng có hại đó. Những dữ liệu cá nhân như vậy sẽ không được lưu giữ lâu hơn cần thiết để thực hiện mục đích đó.

Trực tuyến
Qua bưu điện

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ này để yêu cầu Sanofi Việt Nam không tiếp tục sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn để gửi các thông báo tiếp thị.

4.2 Trang Web không chủ định nhận các thông tin bảo mật từ phía bạn. Do vậy, và ngoại trừ các dữ liệucá nhân nêu trên, bất kỳ thông tin nào, dù dưới bất kỳ hình thức nào - tài liệu, dữ liệu, đồ họa, câu hỏi, gợi ý, khái niệm, nhận xét hoặc những dạng khác - mà bạn gửi tới Sanofi Việt Nam qua Trang Web sẽ không được coi là bảo mật trong mọi hoàn cảnh. Do vậy, việc gửi những thông tin này tới Sanofi Việt Nam là trao quyền không hủy ngang cho Sanofi Việt Nam sử dụng, tái bản, phát hành, chỉnh sửa hoặc gửi chúng đi. Bạn đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Sanofi Việt Nam đều không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và bạn sẽ bồi thường cho Sanofi Việt Nam bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh là hậu quả của bất kỳ vi phạm nào như vậy.

5. Giới hạn trách nhiệm

Sanofi Việt Nam cố gắng hết sức trong khả năng của mình để đảm bảo các thông tin được phát hành trên Trang Web đều chính xác và cập nhật. Sanofi Việt Nam bảo lưu quyền sửa chữa nội dung vào bất kể thời điểm nào mà không thông báo trước. Tuy nhiên, Sanofi Việt Nam không thể đảm bảo các thông tin có trên Trang Web là chính xác, đúng đắn, cập nhật hoặc hoàn chỉnh.

Trong phạm vi quy định của Luật pháp Việt Nam, Sanofi Việt Nam từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, vì bất cứ lý do gì, do bất cứ căn nguyên, bản chất nào hay với bất cứ hậu quả gì, bao gồm nhưng không giới hạn các trách nhiệm pháp lý:

Các phần của Trang Web hoặc của bất kỳ trang web nào khác đều được cung cấp “nguyên bản” mà không có bất kỳ đảm bảo nào, dù ngụ ý hay rõ ràng. Sanofi Việt Nam không đưa ra bất kỳ đảm bảo ngụ ý hay rõ ràng nào, liên quan, nhưng không giới hạn, tới giá trị thị trường hay sự phù hợp của các trang web vì bất kỳ mục đích cụ thể nào.

6. Hoạt động của Trang Web

Bạn xác nhận (i) rằng xét về mặt kỹ thuật, không thể cung cấp Trang Web không có bất kỳ sai sót nào vàSanofi Việt Nam không thể cam kết làm được như vậy; (ii) rằng các sai sót có thể dẫn đến việc Trang Web tạm thời không thể truy cập được; và rằng (iii) hoạt động của Trang Web có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện và/hoặc các vấn đề mà Sanofi Việt Nam không kiểm soát được, chẳng hạn như, là phương tiện truyền tin và liên lạc giữa bạn với Sanofi Việt Nam và giữa Sanofi Việt Nam với các mạng lưới khác.

Sanofi Việt Nam và/hoặc các nhà cung cấp của mình có thể sửa đổi hoặc gián đoạn, tạm thời hoặc vĩnh viễn, tất cả hoặc một phần Trang Web vào bất cứ thời điểm nào để thực hiện công tác bảo trì và/hoặc cải tiến và/hoặc thay đổi đối với Trang Web. Sanofi Việt Nam không có trách nhiệm đối với bất kỳ sửa đổi, trì hoãn hay gián đoạn nào của Trang Web.

Các thông tin được bao gồm và phát hành trên Trang Web có thể gồm các tài liệu tham khảo trực tiếp hoặc gián tiếp về các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Tập đoàn Sanofi không được tuyên bố hoặc có sẵn ở một số nước hay một số khu vực hoặc có thể được cung cấp dưới một cái tên khác và có thể chịu sự ràng buộc của các quy định và điều khoản sử dụng khác nhau tùy thuộc từng quốc gia. Những tài liệu tham khảo như thế không có nghĩa là Tập đoàn Sanofi dự định bán những sản phẩm, chương trình hay dịch vụ đó tại nước của bạn. Bạn nên liên hệ trực tiếp với công ty Sanofi hoặc đối tác bán hàng của Sanofi tại nước sở tại để có những thông tin cụ thể về sản phẩm, chương trình, dịch vụ được cung cấp tại nước đó.

7. Các quy định pháp lý

Trang Web và nội dung của nó được điều chỉnh bởi Luật pháp Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến chúng đều thuộc quyền xét xử của tòa án Việt Nam.

8. Các điều kiện và điều khoản

8.1 Nhà phát hành Trang Web: Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam

8.2 Phụ trách phát hành: Phạm Thị Thúy Hằng

8.3 Hosting của Trang Web:

Sanofi Việt Nam Singapore Pte. Ltd.6 Raffles Quay #18-00
Singapore 048580

9.Nhóm thực hiện ảnh/video:

Công ty quảng cáo kỹ thuật số DNA

28 Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP HCM